2-5 aastase autismispektri häirega lapse suhtlemisoskuste  arendamine ja pere toetamine

Käesolev rehabilitatsiooniprogrammon suunatud autismispektri häirega lastele ja nende peredele.

Sihtgrupi laste peamine probleem on mitteeakohane suhtlemis- ja keskendumisoskuste areng. Vanematel puuduvad teadmised ja oskused  oma erivajadusega lapsega toime tulla, sest laps ei ole sageli võimeline aru saama igapäevaelu puudutavatest korraldustest, reageerima oma nimele, looma silmsidet, kasutama kõnet (kõne puudub või kõneareng on hilinenud). Laps nõuab eriliselt korduvat ebatavalist rutiini või rituaale, ei oska väljendada oma tundeid ega mõista teiste emotsioone, stressisituatsioonis võib laps käituda agressiivselt. Lapse käitumine on probleemne.

Lapsel on psühhiaatri poolt kinnitatud/kinnitamata autismispektri häire diagnoos. Terviseseisundist tulenevalt on lapsel häiritud sotsiaalne suhtlemine, esinevad raskused verbaalsel suhtlemisel, häiritud on  mitteverbaalne kommunikatsioon, puudulik on mängulise tegevuse ja ettekujutusvõime areng. Lapsel võivad esineda käitumisprobleemid, võib esineda agressiivset käitumist enda ja teiste suhtes.

Pere on saanud viimase 2 aasta jooksul teada lapse diagnoosi/kahtluse võimaliku terviserikke suhtes ja püüab uudse olukorraga toime tulla. Pere võib olla veel šokis ning raske on tekkinud olukorra ja probleemidega leppida

Käesoleva rehabilitatsiooniprogrammi eesmärk on autismispektri häirega lapse või selle diagnoosi kahtlusega väikelapse sotsiaalse suhtlemise esmaste aluste loomine ja lapse perekeskne nõustamine. Programm hõlmab lapse kommunikatsioonioskuste arendamist erinevaid kaasaegseid metoodikaid kasutades. Programmi raames luuakse lapsele motiveeriv tegevuskeskkond, mis looks aluse lapse enda motivatsiooni tekkimisele/arenemisele. Pere rehabilitatsiooniprogrammis osalemine annab teadmise lapse diagnoosist ja sellega kaasuvatest võimalikest probleemidest ning nendega toimetulekust.

Programmi eesmärgid:

  • Laps väljendab mõningast huvi või meeldivust tegevuse imiteerimise suhtes ning kordab vähemalt kahte  ettenäidatud lihtsat tegevust;
  • Laps suudab korralduse peale luua silmside;
  • Laps mõistab ja täidab vähemalt kolm ühe- või kahesõnalist korraldust;
  • Laps keskendub ühele etteantud lihtsale tegevusele vähemalt 5 minutit;
  • Lapsevanemal on võimalik minna tööle/ säilitada töökoht;
  • Vanemad on teadlikumad lapse probleemidest.

 

Rehabilitatsiooniprogrammi sihtgrupp on 2-5 aastased autismispektri häire diagnoosiga või selle diagnoosi kahtlusega lapsed (diagnoos või selle kahtlus määratud viimase 2 aasta jooksul).  

Programmi on kaasatud pere, kes on valmis osalema programmi tegevustes, sh osalema pereteenustel ning  spetsialistide poolt kodus soovitatud tegevusi järjekindlalt ellu viima.

Programmi kestus on 6 kuud, sagedusega 1-2 päeva nädalas kestvusega kokku keskmiselt 2,5 h tegevust nädalas. Programmis on planeeritud iga lapsega toimunud individuaalkohtumise järel lühike (15 min) pereteenus, et anda vanematele tagasisidet toimunud teenuse kohta ning kodused ülesanded. Lisaks on planeeritud vajadusel ka eraldi pereteenused.

Rehabilitatsiooniprogrammi peamised tegevused on: psühholoogi ja tegevusterapeudi töö lapsega. Vajadusel erinevate spetsialistide perenõustamised.

Rehabilitatsiooniprogrammi tegevused toimuvad rehabilitatsiooniasutuse ruumides, mis on kohandatud ja sisustatud vastavalt laste vajadustele.

Programmis osalemiseks sõlmitakse perega koostöölepe, milles on toodud pere kohustused järgida spetsialistide soovitusi ja igapäevaseks tegevuseks antud koduseid ülesandeid, tagada lapse teraapiates osalemine. Programmi tegevusi rahastatakse sotsiaalkindlustusameti otsuse olemasolu korral sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vahenditest. Lapse probleemidest tulenevalt võib olla lisaks vajalik ka pere omaosalus.

 

Aktiviseerimiskeskus AVE - rehabilitatsioon ja lapse arendamine
Sõpruse pst 248, 13412 Tallinn
E-R 09:00 - 17:00

Mustamäel, Liivaku peatus
trollid 3, 4 ja 9
bussid 10, 11 ja 17
Tel: 671 7246
Mob: 59 196 225
info@akave.ee