Keele- ja kõnehäirete ja/või psüühikahäirete tõttu koolikohustuse edasilükkamise soovituse saanud ning suure abivajadusega 6–8 aastastele lastele suunatud rehabilitatsiooniprogramm

 

Käesolev rehabilitatsiooniprogrammon suunatud

  • 6-8 aastastele lastele, kes on saanud Rajaleidja keskuses Innove spetsialistidest koosneva koolivälise nõustamismeeskonna poolt soovituse koolikohustuse edasilükkamiseks keele- ja kõneprobleemide ja/või psüühiliste probleemide tõttu ning
  • suure abivajadusega lastele. 

Programmi peamine eesmärk:

  • Programmi läbimise järgselt on laps saavutanud koolivalmiduse ja on valmis alustama õpinguid talle sobivas õpikeskkonnas.

Programmi alaeesmärgid:

  • Laps tuleb toime igapäevaste sotsiaalsete olukordadega (sh suuline kõne ja suhtlemine)
  • Laps keskendub, tegutseb sihipäraselt ja viib alustatu lõpule täiskasvanu juhendamisel
  • Koostöös täiskasvanuga oskab laps vastavalt olukorrale käituda ja sobival viisil oma emotsioone väljendada
  • Laps on omandanud koolivalmiduse alla kuuluvad põhioskused (sh lugemise, kirjutamise, arvutamise eeloskused)
  • Laps on omandanud või kinnistanud eakohased kehalised oskused (sh peen- ja jämemotoorika, koordinatsioon, tasakaal) 

Programmi jooksul pööratakse tähelepanu toimetulekule igapäevastes sotsiaalsetes olukordades, sh suhtlemine nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega; igapäevatoimingute tegemine; stressi ja muude psüühiliste koormuste ning emotsioonidega toimetulek. Oluline osa rehabilitatsiooniprogrammist on ka lapse keskendumisvõime parandamine, oskusele  alustatu lõpule ning vajadusel oskaks/julgeks küsida täiskasvanu abi. Pakutakse lisatuge ka koolivalmiduse alla kuuluvate põhioskuste arendamisel (sh lugemine, kirjutamine ning arvutamine). Läbi eakohaste kehaliste oskuste arendamise ja kinnistamise toetatakse lapse kognitiivsete võimete arengut.

 

 

 

Aktiviseerimiskeskus AVE - rehabilitatsioon ja lapse arendamine
Akadeemia tee 20, Tallinn 12611
E-R 09:00 - 17:00

Mustamäel, Keemia peatus
troll number 3, bussid number 11,17,107,124
Männi peatus bussid number 27, 33, 36, 45, 124
Tel: 671 7246
Mob: 59 196 225
info@akave.ee