Missioon, visioon ja väärtused

Meie missioon

Aktiviseerimiskeskus Ave on mittetulundusühing, mis on loodud puuetega laste, noorte ja nende perede rehabiliteerimiseks, puuetega inimeste probleemide teadvustamiseks ühiskonnas. Meie mission on kaasa aidata puuetega laste, noorte ja nende perede integreerimisele ja nende võimalikult heale toimetulekule ühiskonnas ning elukvaliteedi tõstmisel.

Meie visioon

Meie visiooniks on saada parima tulemuslikkusega laste rehabilitatsioonikeskuseks  ja kompententsikeskuseks Eestis.

Meie väärtused

Kliendikeskus – meie töös on kesksel kohal klient, kellest lähtuvalt ja kellega koos planeeritakse tegevused ning kellega koos viiakse plaanid ellu.   
 
Innovaatilisus – oleme avatud uutele ideedele ja asutuse arengule. Oma töös rakendame maailmas tunnustatud teaduspõhiseid metoodikaid ja praktikaid.

Tulemuslikkus – oleme orienteeritud võimalikult heade tulemuste saavutamisele, tehes koostööd kliendi ja tema lähivõrgustikuga.

Hoolivus – hoolime oma klientidest ja töötajatest pidades oluliseks, et koostööst sünniks kahepoolne positiivne kogemus.

Avatus – oleme avatud jagama oma kogemust ja vastu võtma uut infot.

Professionaalsus – iga rehabilitatsioonimeeskonna spetsialist tunneb põhjalikult oma valdkonda ja üldiseid rehabilitatsiooni põhimõtteid. Õpime ja arendame end pidevalt.