Teenused

Logopeed

Eesmärk on arendada laste kõne ja kommunikatsiooni eeldusi ning oskusi. Iga lapse puhul lähtutakse töös nii tema vanusest kui vajadustest.

Ühena vähestest Eestis teeb meie logopeed ka näo ja suu massaaži, mille tulemusena luuakse eeldused kõne arenguks.

Psühholoogia

Lapse igakülgne areng eeldab lapse psüühiliste protsesside – tajude, mälu, mõtlemise, emotsionaalsete oskuste jne kindlat arengutaset. Psühholoog hindab isiksuseomadusi, psüühilisi protsesse ja lapse arengu probleeme. Psühholoog nõustab peret ja viib läbi vajalikke teraapiaid.

Tegevusteraapia

Teraapia eesmärkideks on oskuste parandamine erinevates valdkondades. Selleks võib olla näiteks lapsel keha piiride tunnetamine, pilgu fikseerimine, kätega toimetamine. Aga ka reeglite ja piiride mõistmine, juhendite järgimine ja juhendamise talumine ning keskendumisvõime ja eristamisvõime arendamine, mängimise õpetamine. Teraapiaprotsessi ülesehitus sõltub konkreetsest lapsest. Lapse jaoks on tähtsaim tegevus mäng, seetõttu liigutaksegi tegevusteraapias eesmärgi poole läbi mängu. 

Eripedagoog

Selleks, et laps saaks olla koolis edukas, peaks ta juba enne kooli õppima vaatlema nii, et ikka näeks ja kuulama nõnda, et ikka kuuleks. Õpetaja korralduste mõistmine ja meelde jätmine nõuab nii tähelepanu, taju, mõtlemist kui ka mälu.

Teraapia käigus treenitakse vastavate harjutuste abil lapse mälu, õpitakse loendama, võrdlema, järjestama, rühmitama, hulki ühendama ja palju muud.

Füsioteraapia

Liikumine on kogu lapse arengu alus.  Füsioterapeudi töö eesmärk ongi toetada ja arendada läbi liikumise arendamise lapse iseseisvust tema eale vastavates igapäevategelustes.

Füsioterapeutide kasutada on mitmeid treening- ja abivahendeid, sealhulgas ka originaalne ja rohkeid liikumisvõimalusi pakkuv Grossi trenažöör. Liikumise ja kehatunnetuse arengut toetab igati ka laste suur sõber „hobune“ – ratsutamistrenazöör.

Arengut toetav treening

Kasutatakse erinevaid treeninguid, et toetada liikumise ja tajuoskuste paremat koostoimimist. Arengut toetavad treeningud aitavad mitmete neuroloogiliste probleemide puhul, näiteks õppimisraskused (sh düsleksia, düsgraafia), käitumishäired, ADHD, ADD, autism, Aspergeri sündroom. Teraapia algab lapse hindamise ja hetkeolukorra kaardistamisega. Igale lapsele seatakse koostöös lapsevanemaga konkreetsed eesmärgid.

Hindamise järgselt koostatakse vastavalt lapse neuromotoorse arengu tasemele individuaalsed treeningu kavad. Üldjuhul on personaalsete harjutuste kava lihtne ja eeldab igapäevast kodust mängulist tööd. Periooditi hinnatakse saavutatud tulemusi ja vajadusel tehakse kavas muudatusi. Lähtutakse kahest metoodikast: 

Masgutova meetod

PhD Svetlana Masgutova uurimustööde tulemusel välja töötatud metoodika rajaneb põhimõttel, et lapse esmased ehk primitiivsed refleksid loovad aluse inimese terviklikuks füüsiliseks, emotsionaalseks ja tunnetuslikuks arenguks.

Meetod võimaldab hinnata reflekside arengu taset ja sellest lähtuvalt toetada lapse tasakaalustatud arengut erinevate harjutustega.

Loe lisaks: www.masgutovamethod.com

Neuromotoorse arengu toetamine (INPP metoodika)

Keskuse kahel spetsialistil on INPP metoodikaga töötamise litsents. Meetodit kasutatakse rohkem kui 20 riigis, eriti laialdaselt on see kasutusel Saksamaal.

Selleks et teada saada, kas laps vajab arengut toetavat tööd, saab küsida ja täita vastava küsitluslehe.

Loe lisaks: www.inpp.org.uk , http://www.inpp.de